IB exchange program โปรแกรมมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน

IB exchange program โปรแกรมมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนในเครือองค์กร UWC จัดการเรียนการสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยหลักสูตร IB exchange program มีเนื้อหาวิชาเทียบเท่าปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมศึกษา และปีแรกของมหาวิทยาลัย หลายประเทศรับรองประกาศนียบัตร IB เป็นประกาศณียบัตรที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ แคนาดา เป็นต้น ประเทศไทยได้เทียบระดับให้เท่ากับการจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และสามารถศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เช่นกัน ปัจจุบันโรงเรียนในเครือองค์กรมีอยู่ 14 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ที่สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา อิตาลี สิงคโปร์ สวาซิแลนด์ ฮ่องกง นอร์เวย์ อินเดีย คอสตาริกา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และ อาร์มีเนีย ถึงแม้โรงเรียนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทุกโรงเรียนมีพันธกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม

หลักสูตร IB exchange program

หลักสูตร International Baccalaureate หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ IB เป็นโปรแกรมการศึกษานานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน ปัญญา, อารมณ์ และ สังคม ให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยได้มีการเริ่มใช้ครั้งแรก ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2511 หลักสูตร IB exchange program ในปัจจุบัน เปิดสอนสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 19 ปี เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและถูกเลือกใช้ใน 3,462 สถานศึกษา ใน 143 ประเทศ มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนราว 1,049,000 คน ถึงแม้ว่าหลักสูตรที่ใช้ใน United World College จะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติก็ตามยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆอีก 3 หลักสูตร

หลักสูตร IB exchange program มีอะไรบ้าง

1.หลักสูตรการศึกษาระดับต้น หรือ Primary Years Programme (PYP) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 3-12 ปี มุ่งเน้นพัฒนาการในวัยเด็กที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน
2.หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง หรือ Middle Years Programme (MYP) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 11-16 ปี มีโครงสร้างการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยความท้าทายเชิงวิชาการและทักษะชีวิต โดยนำเนื้อหาของรายวิชาในโรงเรียนและความรู้ทั่วไปมาผสมผสานไว้ด้วยกัน
3.หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ หรือ Diploma Programme เป็นหลักสูตร 2 ปีสำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี ที่ตอบสนองนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สูงและช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมและมีคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
4.หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ หรือ Career-related Certificate (IBCC) สำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี เป็นโปรแกรมล่าสุดที่ IBO ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเพื่อนให้ผู้เรียนได้เลือกวิชาเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ

IB exchange program ต่างจาก หลักสูตรอื่นๆอย่างไร

หากพูดกันตรงๆ สิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือหลักสูตร IB exchange program ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกมากกว่าหลักสูตรอื่นๆ ในด้านมาตรฐานและคุณสมบัติของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่นการนำหน่วยกิจจากการสอบประเมินผลไปใช้ในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ด้วยหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมต่างๆ และเสริมสร้างทักษะนอกเหนือจากวิชาการ ส่งผลให้ IB exchange program โดดเด่นมากกว่า A-level และหลักสูตรอื่นๆ

โรงเรียนในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร IB exchange program

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตินานาชาติ มีเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนบริติช อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงเรียนคอนคอเดียน อินเตอร์เนชัลแนล,โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี, โรงเรียนนานาชาติเปรม ติลสูลานนท์ และโรงเรียนนานาชาติไอเอสบี เป็นต้น